Algemene Voorwaarden

AD-Heeze staat geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 72428287.

Lambert Janssen is gecertificeerd Arbeidsdeskundige en werkt volgens de gedragscode SRA.

De rapportages worden altijd voorgelegd aan de opdrachtgever met het verzoek aan te geven of de aangegeven feiten juist en compleet zijn weergegeven.

De opdrachtgever blijft altijd verantwoordelijk voor de in de rapportage aangegeven feiten.

Betaling binnen 30 dagen na rapportage.